Kategórie      
Novinky
Nové

Nové v sortimente Kôš do fritézy značky Lotus a RM Gastro

viac
NOVINKA

Ponúkame rôzne typy mlynčekov na kávu. Viac info nájdete na www.gastrologer.sk/mlyncek/mlyncek-na-kavu/

viac

Obchodné podmienky

Úvod Všeobecné informácieObchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

Článok 1 – Všeobecné ustanovenia

 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.gastrologer.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

 

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.gastrologer.sk je Gastrologer s.r.o.,Vlčie hrdlo 83, 821 07 Bratislava, IČO 51259036, som platcom DPH. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Gastrologer s.r.o. zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Gastrologer s.r.o. zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

 

Článok 2 – Definícia pojmov

 

V záujme určenia jasných definícii sa pre účely týchto obchodných podmienok a ich príloh pod nasledujúcimi výrazmi rozumie tento význam:

 • „predávajúci“ – znamená Gastrologer s. r. o., IČO 51259036
 • „kupujúci“ –  znamená právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s

 Gastrologer s. r. o. vystavením objednávky

 • „tovar“ – znamená všetky produkty uvedené na stránkach www.gastrologer.sk
 • „uzatvorenie kúpnej zmluvy“– objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 • „obchodné podmienky“– zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

 

 

Článok 3 – Ceny

 

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Predávajúci je platiteľom DPH. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.gastrologer.sk s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na www.gastrologer.sk. Pre kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky predávajúcemu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru predávajúcim v čase od odoslania objednávky kupujúcemu po doručenie objednaného tovaru alebo v priebehu reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru, nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru. Kupujúci si je vedomý, že v prípade zníženia ceny tovaru v čase od odoslania objednávky až po ukončenie prípadného reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru, nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky kupujúcemu. Predávajúci vyhlasuje, že v prípade jednostranného zvýšenia ceny tovaru  až po odoslanie objednávky kupujúcemu, kupujúci nemá nárok na úhradu peňažného rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky.

V prípade, ak sa na www.gastrologer.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

 

 

 

Článok 4 – Platobné podmienky

 

V internetovom obchode www.gastrologer.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu prostredníctvom služby GoPay, bankovým prevodom. Pri platbe platobnou kartou celý proces zadávania informácií o platobnej karte, prebieha vždy na stránke banky a predávajúci nemá prístup k Vami zadaným údajom z platobnej karty.

Po presmerovaní uvídite všetky údaje o platbe, výšku úhrady, vy len vyplníte požadované údaje z platobnej karty a platbu potvrdíte. Následne po vykonaní platby budete presmerovaný na www.gastrologer.sk, v ktorom ste vykonali nákup.

 

 

Článok 5 – Dodacia lehota

 

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavie a po pripísaní platby na účet predávajúceho. V prípade, ak sa jedná o tovar na objednávku, predávajúci upovedomí kupujúceho o termíne možného dodania tovaru.

Štandardná doba dodania tovaru na objednávku je 1-4 týždne.

Tovar skladom bude doručený po pripísaní platby na účet predávajúceho do 5-7 pracovných dní.

 

Zásielky budú doručované kuriérskou spoločnosťou GLS.

Cena prepravy a balného je 5,50 Eur.

Kuriér má 48 hodín na expedíciu objednávky.

 

Internetový obchod www.gastrologer.sk vybavuje všetky objednávky v deň ich prijatia, najneskôr však nasledujúci deň.

Ich spracovaním, nasleduje expedícia tovaru prostredníctvom:

    •       kuriér spoločnosti GLS – doručenie zásielky do 48 hodín od expedície tovaru budete informovaní SMS alebo mailom. Zákazník, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke (je to najvhodnejší spôsob dopravy v prípade, ak si želáte doručiť zásielku do zamestnania). Príjemca je deň vopred informovaný o doručení balíka zaslaním interaktívnej sms s číslom balíka, predpokladaným termínom doručenia a výškou dobierky. Príjemca má možnosť zmeniť deň doručenia zásielky odpoveďou na interaktívnu sms.

 

Článok 6 – Záruka a reklamácie

 

Prepravná spoločnosť ručí za zásielku do okamihu odovzdania kupujúcemu. Pri prevzatí je kupujúci povinný zásielku skontrolovať a v prípade viditeľného poškodenia či dokonca straty časti tovaru, je kupujúci povinný s dopravcom spísať protokol a zásielku neprebrať. Hneď ako prepravca zásielku vráti predávajúcemu, bude kupujúcemu vyexpedovaný nový tovar. Pokiaľ zásielku prevezmete a zistíte poškodenie alebo stratu obsahu neskôr, nemôžeme už vstúpiť do prípadného reklamačného konania medzi Vami a doručovateľskou spoločnosťou. Na neskoršie reklamácie nemôžeme brať ohľad. Ak nebolo poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej prevzatí zjavné, kupujúci je povinný túto zistenú skutočnosť oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky.

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. U vecí už použitých nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnou manipulaciou.

Reklamácie predávajúci vybavuje v pracovných dňoch cez e-mail alebo poštou od 9.00 - 16.00 hod. Záruka sa nevzťahuje v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, nesprávnym skladovaním, alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené poveternostnými podmienkami alebo živelnou pohromou.

Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho podnikania na náklady kupujúceho spolu s písomným oznámením závady a faktúrou (resp. doklad o kúpe), špecifikáciou reklamovaných nedostatkov, inak bude reklamácia považovaná za neplatnú. Reklamácie posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu tovaru. Tovar je potrebné zaslať späť vo vhodnej krabici, resp. v bublinkovej obálke, riadne zabalený.

Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu. O reklamácii rozhodneme ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak si situácia vyžaduje zložitejšie zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme na dlhšej lehote. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky alebo mailom. Náklady spojené s vyriešením opodstatnenej reklamácie nesie predávajúci.

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje reklamačný poriadok. Kupújuci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

Priebežné informácie o riešení Vašej reklamácie môžete získať v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00 hod.  e-mailom (info@gastrologer.sk).

 

Článok 7 – Odstúpenie od kúpnej zmluvy/vrátenie tovaru

 

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z.. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy, prosíme kupujúceho o dodržanie týchto podmienok:

 • Kontaktujte nás prostredníctvom emailu, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla faktúry, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu.
 • Tovar zašlite späť na našu adresu uvedenú v kontkte.
 • Tovar zašlite kompletný, tak ako bol prevzatý od predávajúceho.
 • Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale.
 • Tovar nesmie byť použitý.
 • Tovar nesmie byť poškodený.
 • Spolu s tovarom musia byť poslané všetky listiny, ktoré kupujúci obdržal pri kúpe (faktúra, dodací list, a iné)

– Tovar, prosíme, posielajte doporučene (v nijakom prípade formou dobierky) a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Náklady spojené zo zaslaním tovaru pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci.

– Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci vystaví dobropis a peniaze za tovar predávajúci zašle prevodom na účet kupujúceho, a to najneskôr do 10 pracovných dní po obdržaní tovaru.

– V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

 

 

Článok 8 – Záverečné ustanovenia

 

Objednávka kupujúceho je potvrdením predávajúceho ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 1.3.2018

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Spoločnosť Gastrologer s. r. o. uchováva a spracováva osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE OD VÁS ZHROMAŽĎUJEME?

 

Aby sme vedeli správne určiť Vaše priania a potreby a následne ich aj korektne plniť, potrebujeme od Vás v niektorých prípadoch Vaše osobné údaje. Zozbierané údaje sú následne použité na podporu zákazníckeho vzťahu medzi Vami a spoločnosťou Gastrologer s. r. o. Základným predpokladom na získanie akýchkoľvek informácií je Vaše vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

 

Údaje zbierame od svojich klientov viacerými spôsobmi - pri registrácii alebo pri objednávke. Ide hlavne o meno a priezvisko zákazníka, fakturačnú a dodaciu adresa, telefónny a e-mailový kontakt. Pri každom kroku sa spoločnosť Gastrologer s. r. o. riadi platnou legislatívou a všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

PREČO TIETO ÚDAJE POTREBUJEME?

 

Osobné údaje sú v prvom rade využívané na elektronické vybavenie objednávky, realizáciu dodávky, zúčtovanie platieb a s tým súvisiacu komunikáciu s Vami. Ďalej na marketingové účely Gastrologer s. r. o. a k tvorbe rozličných štatistík, ktoré sú však využívané len na interné účely. Spoločnosť Gastrologer s. r. o. sa zároveň zaväzuje, že Vaše osobné údaje nebudú vydané tretím stranám s výnimkou subdodávateľov a sprostredkovateľov, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zrealizovanie objednávky a jej dodávky.

 

AKO MÔŽEM ZMENIŤ, AKTUALIZOVAŤ ALEBO ODSTRÁNIŤ SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE?

 

Zákazníci môžu svoje osobné údaje kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať po prihlásení sa do svojho účtu alebo na základe písomnej žiadosti na e-mail info@gastrologer.sk . Zároveň, na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a spoločnosť Gastrologer s. r. o. ich nebude ďalej spracovávať.

 

Copyright 2018 - 2024 © náhradné diely pre gastro a domáce spotrebiče a peletové kotle
Pricemania.sk – Porovnanie cien